Det er krevendes grunnforhold med fyllmasser som tildels er uborbare over gammel sjøbunn med leire og enkelte steder morene før fjell. Det er også utført boring av uforet hull i berg for strekkpeler Boringen er utført med store diametere for å gi overdekning på 60 millimeter for stålkjernepelene. På grunn av de krevende grunnforhold er det benyttet sentrisk boresystem med ringborkrone.